دسته‌ها

رفع خطای اتصال به سرور MDS توسط افزونه Excel

مطمئن بشید ویندوزتون آپدیته
ببینید سرور روی نام دامنه یا نام سیستم شما فیلتر شده یا نه.
Control Panel\All Control Panel Items\Credential Manager\Add a windows credential \
یادتون نره با دامنه مربوطه یوزرنیم رو وارد کنید. چون در اصل دارید توی سرور مربوطه این یوزر رو وارد می‌کنید.
تمام!!

ادامه »

time

سال ماه شمسی از میلادی ماه میلادی 1398 فروردین 01/01/1398 2019-03-21 March 1398 اردیبهشت 01/02/1398 2019-04-21 April  1398 خرداد 01/03/1398 2019-05-22 May  1398 تیر 01/04/1398

ادامه »

Selecting Subsets of Data in Pandas

from What Code single column  df[‘food’] multiple columns df[[‘color’, ‘food’, ‘score’]] single row df.loc[‘Niko’] multiple rows df.loc[[‘Niko’, ‘Penelope’]] slice notation to select a range of

ادامه »

python, Pandas Categorize the range

df[‘PriceBin’] = pd.cut(df[‘PriceAvg’], bins = 3)df[‘PriceBin’].value_counts() (54060.0, 2040000.0] 209 (2040000.0, 4020000.0] 4 (4020000.0, 6000000.0] 1 Name: PriceBin, dtype: int64 df[‘PriceBin’] = pd.qcut(df[‘PriceAvg’], q=3) df[‘PriceBin’].value_counts().sort_index() (59999.999,

ادامه »

Useful Python pandas codes

– To Rename the data framedf.rename(columns={“contract_id”:”deal_id”},inplace=True) – Where statement tips[tips[‘time’] == ‘Dinner’].head(۵) – vlookupmg = pd.merge(df,AgReg,on=”deal_id”,how=”left”) – choose the first column of an array or first part

ادامه »