صبح سحرگه زود ، آتش گرفته بی دود / در اجتماع بودن، تنها “نبود” کم بود

صبح سحرگه زود ، آتش گرفته بی دود / در اجتماع بودن، تنها “نبود” کم بود در سیره ی طریقت ، زود باش آقای “حقیقت” / در محضر شریعت ، تنها “فرود” کم بود. http://93groups.com/?q=fa/content/%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%8C-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF Mohammad Hossein Ebrahimzadeh محمد حسین ابراهیم زاده