گذر

Categories

با مهدی درفشی، در بلندای بام، ب آبیاری برهوت تشنه کولر نشستیم. تازه اذان شده. هوا دم داره. بحث گذر زمانه. بحث تعریف زندگی. میگه تا صد سال پیش، اینجا شاید روستایی بوده. هزار سال پیش شاید بیابانی.⌛صد هزار سال پیش شاید دریا. میگمش، شاید ی روزی، دقیقا همینجا⏰ دو تا دایناسور ب هم رسیدن.
یکی ازین بلند سبزا ک گیاه خوارن. یکی کوتاه تر. اما پرواز میکرده. توی فکرشون تا همو دیدن چی بوده؟ …

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.