پشمك

Categories

روز سوم ماموريت چهارم كرمانشاهه.
آر ديم تاييد شد. بي پيم رو هم نوشتم. اما ارائه نميدم. اينبار مهندس آزاده فر هم با ماست. استاد بزرگ پشت صحنه اوراكل. بگذريم…
دوش رفتيم دنده كباب. سالار واسه دكتراش داد. بعدشم چرخ و فلك با پشمك و بعدشم شانسي!
كلا اين بار سنگينه. كلا زندگي سنگين شده.
توصيف خاصي تو ذهنم نيس.
فقط اگه خواستيد فروش جايي رو بشناسيد سوالاتون درباره اينا باشه:
قرارداد
تمديد و ويرايش قرارداد
سفارش
رزرو
نوع فروش
آزادسازي
حمل
شكستن محموله
ضايعات و مواد اوليه
مازاد
مزايده
فروشنده و حق العمل كار
و…

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.