پتروشیمی

Categories

توهم است یا سوال

گذشته اند ماه و سال

دلم مدام با طپش

معلق است در خیال

دل رمیده دور شد

ز عرض و طول ، از جمال

چنین سبک خرام رام

چرا شدست این محال

بکش ، تمام شد نفس

تو فکر مرده کن حلال

سرود آخرین به دل

پتروشیمی

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.