پایان نامه تکراری

Categories

? برای جلوگیری از تکراری بودن موضوع #پایان_نامه چه کنیم؟
✅ برای حل این مشکل پیشنهاد می شود مراحل ذیل را دنبال کنید:

 

۱⃣ جستجو در اصلی ترین منبع پایان نامه های فارسی یعنی وبسایت ایران داک است.

 http://www.irandoc.ac.ir/
۲⃣ مراجعه به شبکه جامع سیمرغ(نوسا) و جستجو در این سامانه می باشد.

http://simorgh.nosa.com/
۳⃣ جستجو در سیکا یعنی سیستم یکپارچه کتابخانه های دانشگاه آزاد است.

http://78.38.208.190/portal/tabid/86/Default.aspx
۴⃣ جستجو در طرح های پژوهشی جهاد دانشگاهی

http://fa.projects.sid.ir/
۵⃣ سایت کتابخانه ملی واسناد
 www.nlai.ir
۶⃣ مشورت با اساتید حوزه مدنظر

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.