ویلن

مرا خورشید و مه انکار کردند / تن نالان من افگار کردند

لباس عافیت از دل دریدند/ گل امید من را خوار کردند

یل دستان و رستم وار بودیم / چنین بیچاره ما را زار کردند

کلام ما به خون خواهی کشیدند / سر طفلان دل بر دار کردند

الف در بیت آخر چشم تر بود / بخندیدند و “دل” غمخوار کردند

ویلن

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده