هرکی هرچی دلش خواس 

Categories

ی بازی جدید اختراع کردممث سنگ کاغذ قیچی ولی اسمش

“هرکی هرچی دلش خواست”

هرکی هرچی دلش خواس با دست میاره و اگه بتونه اون یکیو برش چیره بشه برندس

مثلا ممنکه کسی زلزله بیاد

و دیگری خورشید و خورشید برندس

این بازی برای بچه های کوچیکه وگرنه فقط کافیه طرف “خدا” بیاد با دستاش و همیشه برنده بشه

??

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.