هرمس

به اشکان پیام دادم:

خستمه!
ی هرمس خسته باید چیکار کنه؟

گفت باید برگرده ب درونش

شب بهش پیام دادم

حرفت آب بود روی آتیش