نا تمام

نیازی به بودن کنار تو نیست

من این بازی ساده را از برم


میان من و باغ چشمان تو

گذشتست این بار آب از سرم


ببین مرغ بی تاب این خاطرات

گل تیغ تیزم، ببین پرپرم!

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده