نا تمام

Categories
نیازی به بودن کنار تو نیست

من این بازی ساده را از برم


میان من و باغ چشمان تو

گذشتست این بار آب از سرم


ببین مرغ بی تاب این خاطرات

گل تیغ تیزم، ببین پرپرم!

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده

1 comment

  1. نمی دونم شاعرش خودتی یا شخص دیگه… اما خیلی لذت بردم… کوتاه و پر ار حس

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.