میخوای راستشو بگم

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﻪ از اون اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭼﺮت وﻟﯽ راﯾﺞ: “ﻣﯿﺨوای راﺳﺘﺸﻮ بگم؟”
ﻧﻪ واﻻ! ﻣﺮگ ﺗﻮ اﺻﻦ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ اﻧﻘﺪ ﻣﺮام ﺑﺬاری، دروﻏﺸﻮ ﺑﮕﻮ!
“اﯾﻨﻢ ﻣﺚ “ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﻬﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻢ؟” اﺣﻤﻘﺎﻧﺲ!

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *