میخوای راستشو بگم

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﻪ از اون اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭼﺮت وﻟﯽ راﯾﺞ: “ﻣﯿﺨوای راﺳﺘﺸﻮ بگم؟”
ﻧﻪ واﻻ! ﻣﺮگ ﺗﻮ اﺻﻦ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ اﻧﻘﺪ ﻣﺮام ﺑﺬاری، دروﻏﺸﻮ ﺑﮕﻮ!
“اﯾﻨﻢ ﻣﺚ “ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﻬﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻢ؟” اﺣﻤﻘﺎﻧﺲ!