میانبر Visual Studio

Categories

مرتب کردن کدها CRTL + K + D

کامنت دستورات انتخاب شده CTRL+K+C

آنکامنت دستورات انتخاب شده CTRL+K+U

بالا و پایین کردن یک خط کد ALT+up/down

برگشتن کرسر سر جای قبلی CTRL + - بالای صفحه کلید

رفتن به خط تعریف F12 یا CTRL + کلیک

منوی Quick Action روی لاین خطا:‌ CTRL + . یا ALT + Enter

جمع کردن کدها:‌ CTRL + M + O

باز کردن کدها:‌ CTRL + M + X

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.