مهرگان

پاییز ماتم بهار بود

تا تو آمدی

جشن مهرگان