مقاله کنفرانسی و پایان نامه

Categories

? آیا مقالات کنفرانسی ارائه شده جهت کسب نمره پژوهشی پایان نامه، باید دقیقا در پایان نامه به همان شکل استفاده شده باشند؟
لازم است که مقالات با موضوع پایان نامه هم راستا باشند اما لازم نیست که دقیقا یکسان باشند. با تشریح مثال هایی در این مورد بیشتر توضیح می دهیم.
مثال اول: فرض کنید که عنوان پایان نامه شما در مورد شبکه های مخابراتی است اما مقالات شما در مورد پردازش تصویر است. در اکثرا دانشگاه ها به احتمال زیاد این مقالات پذیرفته نمی شوند زیرا هم راستا نیستند، هر چند که در نهایت به تصمیم مدیر پژوهش دانشکده بستگی دارد.
مثال دوم: عنوان پایان نامه در مورد شبکه های مخابراتی است و دانشجو روش جدیدی را برای مدیریت انرژی در شبکه های ۴G ارائه داده است. اما عنوان مقاله او بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های وایمکس است. با اینکه عنوان پایان نامه با عنوان مقاله کمی متفاوت است ولی همراستا هستند. در چنین حالتی به مقاله دانشجو نمره پژوهشی داده می شود، هر چند که ممکن است الگوریتم و روش کار تفاوت داشته باشد.
مثال سوم: عنوان پایان نامه در مورد شبکه های مخابراتی است ولی عنوان مقاله در زمینه زراعت و کشاورزی است. به این مقالات به دلیل بی ربط بودن با رشته و عنوان پایان نامه، نمره ای تعلق نمی گیرد.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.