معرفی سايت های مرتبط با كارآفرينی

Categories

معرفی سايت های مرتبط با كارآفرينی
1- با گسترش ارتباطات و فناوري هاي نوين، استفاده از اينترنت نقش مهمي در دريافت پيام ها دارد. در ذيل گزيده اي از سايت هاي مربوط به كارآفريني و اشتغال زايي را جهت بهره برداري فارغ التحصيلان آورده ايم: http://www.businessweek.com/
2- در اين سايت مي توانيد از پيشنهادهاي كارشناسان اقتصادي و مشاوران تجاري در مورد برنامه ها و روند منطقي عملكردها در شركت هاي كوچك و متوسط بهره بگيريد. http://www.cbsc.org/
3- اطلاعات مختلف در مورد كارآفريني، خوداشتغالي و اداره ي كسب و كارهاي كوچك http://www.enterweb.org/

4- اطلاعات مختلف در مورد كارآفريني، خوداشتغالي و اداره ي كسب و كارهاي كوچك http://www.entered.org/

5- يكي از اصلي ترين منابع موجود در مورد كارآفريني كه امكان كپي مجاني مواد آموزشي مرتبط با علوم كارآفريني در آن وجود دارد. http://www.entreworld.com/
6- در اين سايت به والدين و مدرسين آموزشي راه هاي كمك و حمايت از زنان جوان در اموري نظير كنترل دارايي شخصي، كارآفريني، اقدامات نوع دوستانه و سرمايه گذاري آموزش داده مي شود. http://www.kidway.com/

7- اين سايت كارآفرينان جوان و موسسات ارايه دهنده آموزش هاي مرتبط با كسب و كار را راهنمايي كرده و اطلاعات مفيدي در اختيار مي گذارد. http://www.paulandsarah.com/
8- ارايه كمك به كارآفرينان براي يافتن ساير كارآفرينان و كمك به سرمايه گذاران جهت يافتن پروژه هاي جديد و مناسب http://www.diversitybusiness.com/

9- لينك به كارآفريني و كسب و كارهاي كوچك http://www.ezinearticle.com/

10- مقالات در مورد كارآفريني هاي خرد http://www.tenonline.org/

11- شبكه كارآفرين (مقالات، لينك ها و…) http://www.gsb.stanford.edu/

12- وب سايت هاي كارآفريني كسب و كار، مجلات، مراكز مطالعاتي كارآفريني، طرح كسب و كار و http://www.yeo.org/

13- منابع كار آفريني و كسب و كارهاي كوچك http://www.lib.utexas.edu/

14- مركز آموزشي كارآفريني كسب و كارهاي كوچك http://www.usasbe.org/

15- ستاد کارآفرینی وزارت بهداشت درمان http://karafarini.mohme.gov.ir

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.