لبخند

هنوز قلبم تند میزنه
مادرم میگن…این لبخند عمیق موندگارت مال چیه؟