قیامت

از قبر که بیرون آمدم،‌ تو را دیدم

به به به این قیامت