قانون آسمان

قانون آسمان

قانون آسمان

 

روزی با یک بنده خدایی مشاجره کوتاهی پشت موبایل داشتم. پدر و مادر عزیزم شنیدن. بعد از اینکه قطع کردم پدرم تشریف بردن پشت سر مادرم و فرمودند:

بهش بگو اگه فرشته ی بهشت هم باشه باید از زیر این آسمون زندگی کنه!!!

قانون آسمان

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده