فرمت اعداد در پانداس

Categories

برای فرمت سه رقم سه رقم جدا شده و نمایش تا دو رقم اعشار در پایتون پانداس از این کد استفاده ببرید.

pd.options.display.float_format = '{:,.2f}'.format

یا این کد برای هر ستون

df['GMV'] = df['GMV'].map('{:,}'.format)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.