عمر من

Categories

عمر من این چند دم زار نیست
کوه بلند و ره هموار نیست
زندگی من ب کسی بسته نیست
بار پر از پسته ی دربسته نیست
دست ز خاک و تن خود شسته ایم
ازسر افکار و عمل رسته ایم

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.