طبع

سرد

گرم

بلغم

دم (خون)

مرطوب

سودا

صفرا

خشک

طبع

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده