شطرنج

Categories

چندیست که دیوانه دلم نقش زمین است

گفتم به دلم دوری از یار همین است

وقتی که شدی بر رخ معشوقه گرفتار

بر ماتی تو قلعه به نخجیر کمین است

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.