شب فراق

Categories

شب فراق از آلبوم شب جدایی داداش همایون:

نشستیم گوشه هاشو در آوردیم. البته من حرفه ای نیستم اصلا. گوشی تشخیص میدم. شاید اشتباه میکنم.

آواز اصفهان

دستگاه شور

 

چه رفته است که امشب سحر نمی‌آید       شــبِ فــراق به پــایــان مگــر نمی‌آیـد
درآمد اول اصفهان

شدم به یاد تو خاموش وآن‌چنان که دگر       فـغـان هـم از دلِ سنگـم به‌در نمی‌آیـد
درآمد دوم اصفهان

تو را مگر به تو نسبت کنم به جلوه‌ی ناز       که در تـصــور از ایــن خــوب‌تــر نمی‌آیـد
 جامه‌ دران این جهان زندان و ما زندانیان

جمال یوسف گل چشم تیره روشن کرد       ولــی ز گمـشــده‌ی من خبــر نمی‌آیـد
بیات راجه

به سَـر رسیــد مرا دوْر زنـدگانــی و بــاز       بـلای محنــتِ هـجــران به‌سـر نمی‌آیـد
بیات راجه

مَنال بلبل مسکیـن به داغ غم زین بیش       کـه نـالـه در دلِ گُــل کــارگــر نمی‌آیـد
عشاق (اوج)

ز بــاده فصــل گُلـم توبه مـی‌دهـد زاهـد       ولی ز دسـتِ مـن ایـن کـار بر نمی‌آیـد
کرشمه(فرود)میگن قرچه

شدم به یاد تو خاموش وآن‌چنان که دگر       فـغـان هـم از دلِ سنگـم به‌در نمی‌آیـد
عشاق، کرشمه

دو روز نـوبـت صحبــت عـزیــز دار رهـــی       که هر که رفـت از ایـن ره دگر نمی‌آیـد
مثنوی

شب فراق

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.