سلسله

عمريست كه چون پياله اي پاك شديم
نه مست به زمزم و نه از تاك شديم
يك عمر درون سلسله رقصيديم
از خاك بر آمديم و در خاك شديم

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده