ساعات اوج مصرف برق

Categories

در شش ماهه نخست هر سال از ساعت ۲۰ تا ۲۴اوج مصرف است.از ساعت ۱۲ شب تا ۸ صبح ساعت کم باری است و ارزانترین قیمت را دارد.ساعت ۸ صبح تا ۸ شب نیز ساعات میان باری محسوب میشود که تعرفه ان بینابین است

در شش ماهه دوم هر سال نیز از ساعت ۵ عصر تا ۹ شب اوج مصرف حساب میشود ، از ۹ شب تا ۵ صبح ساعات کم باری است و از ساعت ۵ صبح تا ۵ عصر میان باری محسوب میشود .

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.