زنده رود

Categories

آب زنده رود رو قطع کردن. بوی لجن میاد توی شرکت. الان انقلاب تابستانه و هوا به گرم ترین درجش در طول سال رسیده.۴۱ درجه سانتی گراد!!

زنده رود

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.