رکورد

Categories

هیچی مث این حال نمیده ک قبل جلسه از مدیر عامل کارفرما بپرسی “ببخشید دسشویی کدوم طرفه” و طرف تو دلش بخنده فک کنه نمیشناسیش بعد تو جلسه ازین لبخندای حضرت علی بزنه ک چقد من خاکیم! ناراحت نباش فرزندم. عیب نداره پرسیدی دسشویی کجاس!

اما قبل معرفی ازش ب عنوان یاد کنی!

خندش میخشکه میفهمه چقد ازین مدیر عاملا زیاد دیدی!

ب قول بابام “فرشته بهشتم باشی باس از زیر این آسمون رد شی”

هیچی مث این حال نمیده (عاقا ربط نداره ! اینکه ی چی تکه دلیل نیس بقیش تک نباشه که! میشه هزار بار بگم هیچی مث این حال نمیده! فقط نباس بعدش همونو بگم مث چی چیک حال میده!) جلسه معرفی BI رو تو مشتت گرفته باشی کف همه بریده باشه. مدیر عاملم داشته باشه حال کنه بعد از مدیر کل بازرگانی بخای ۱ مثال بزنهکم بیاره طرف ب پت پت بیوفته بگه

بعدا صحبت میکنیم!

بذا بداشم بگم

هیچی مث این حال زد نمیده بخای ب یکی زنگ بزنی بگی خعلی پستی اما واسه اینکه بقیه نفهمن نتونی!

رکورد

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.