روز مهم

Categories

الحمدلله

دیروز روز مهمی بود

سرنوشت ساز بود

یکمی روز قدری بود

قرارداد نبستنم با باسا

و رخست عروسی خواهرم

صبش ک آقای عنایتی حسابم کردن!

شش آوردنام توی وی چت!

هک کردن محمد!

بهش گفتن!

استفاده نکردن از یوزر پسش و پاک کردنش توسط خودش!

کشتن دو شیر!

الحمدلله

روز مهم

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.