روحم خبردار نیست

  1. I haven’t the faintest idea! (informal)

    used to emphasize that you do not know something.

    e.g. “Is she going to stay?” “I haven’t the faintest idea.”

روحم خبردار نیست

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده