رفیق

دل به آینده ی بی تو نتوان بست رفیق

گر چه در آینه ی قهوه ی ما نام تو نیست

رفیق

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده