رفیق

Categories

دل به آینده ی بی تو نتوان بست رفیق

گر چه در آینه ی قهوه ی ما نام تو نیست

رفیق

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.