رفع خطای اتصال به سرور MDS توسط افزونه Excel

Categories

اگر با این خطا روبرو می‌شید:‌

با این متن:‌

===================================

The HTTP request is unauthorized with client authentication scheme 'Ntlm'. The authentication header received from the server was 'Negotiate,NTLM'.

------------------------------
OperationId = f382b3e4-1778-4c4a-b17b-f5d051f45ae0


------------------------------
Program Location:


Server stack trace: 
  at System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
  at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult result)
  at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action, Object[] outs, IAsyncResult result)
  at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeEndService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation)
  at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message)

Exception rethrown at [0]: 
  at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
  at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
  at Microsoft.MasterDataServices.Services.ServiceContracts.IService.EndServiceVersionGet(IAsyncResult result)
  at Microsoft.MasterDataServices.ExcelAddInCore.Types.Operations.ServiceVersionGetOperation.DoEndOperation(IAsyncResult ar)
  at Microsoft.MasterDataServices.ExcelAddInCore.Operations.ServiceOperation.EndOperation(IAsyncResult ar)
  at Microsoft.MasterDataServices.ExcelAddInCore.Operations.OperationExecuter.<>c__DisplayClass25_0.<ExecuteOperationAsync>b__1()
  at System.Threading.Tasks.Task`1.InnerInvoke()
  at System.Threading.Tasks.Task.Execute()

===================================

The remote server returned an error: (401) Unauthorized. (System)

------------------------------
Program Location:

  at System.Net.HttpWebRequest.EndGetResponse(IAsyncResult asyncResult)
  at System.ServiceModel.Channels.HttpChannelFactory`1.HttpRequestChannel.HttpChannelAsyncRequest.CompleteGetResponse(IAsyncResult result)

 1. مطمئن بشید ویندوزتون آپدیته
 2. ببینید سرور روی نام دامنه یا نام سیستم شما فیلتر شده یا نه.
 3. Control Panel\All Control Panel Items\Credential Manager\Add a windows credential \
 4. یادتون نره با دامنه مربوطه یوزرنیم رو وارد کنید. چون در اصل دارید توی سرور مربوطه این یوزر رو وارد می‌کنید.
 5. تمام!!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.