رفع خطای اتصال به سرور MDS توسط افزونه Excel

دسته‌ها

اگر با این خطا روبرو می‌شید:‌

با این متن:‌

===================================

The HTTP request is unauthorized with client authentication scheme 'Ntlm'. The authentication header received from the server was 'Negotiate,NTLM'.

------------------------------
OperationId = f382b3e4-1778-4c4a-b17b-f5d051f45ae0


------------------------------
Program Location:


Server stack trace: 
  at System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
  at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult result)
  at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action, Object[] outs, IAsyncResult result)
  at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeEndService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation)
  at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message)

Exception rethrown at [0]: 
  at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
  at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
  at Microsoft.MasterDataServices.Services.ServiceContracts.IService.EndServiceVersionGet(IAsyncResult result)
  at Microsoft.MasterDataServices.ExcelAddInCore.Types.Operations.ServiceVersionGetOperation.DoEndOperation(IAsyncResult ar)
  at Microsoft.MasterDataServices.ExcelAddInCore.Operations.ServiceOperation.EndOperation(IAsyncResult ar)
  at Microsoft.MasterDataServices.ExcelAddInCore.Operations.OperationExecuter.<>c__DisplayClass25_0.<ExecuteOperationAsync>b__1()
  at System.Threading.Tasks.Task`1.InnerInvoke()
  at System.Threading.Tasks.Task.Execute()

===================================

The remote server returned an error: (401) Unauthorized. (System)

------------------------------
Program Location:

  at System.Net.HttpWebRequest.EndGetResponse(IAsyncResult asyncResult)
  at System.ServiceModel.Channels.HttpChannelFactory`1.HttpRequestChannel.HttpChannelAsyncRequest.CompleteGetResponse(IAsyncResult result)

 1. مطمئن بشید ویندوزتون آپدیته
 2. ببینید سرور روی نام دامنه یا نام سیستم شما فیلتر شده یا نه.
 3. Control Panel\All Control Panel Items\Credential Manager\Add a windows credential \
 4. یادتون نره با دامنه مربوطه یوزرنیم رو وارد کنید. چون در اصل دارید توی سرور مربوطه این یوزر رو وارد می‌کنید.
 5. تمام!!

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *