دل

ﻣﻦ ﺣﺎﮐﻤﻢ ؟ﻣﯿﮕﻢ ﺩﻝ

ﺍﯾﻦ خاﻝ ﺳﺮﺥ خوشگل

دل

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده