خونم

خونمو تحویل دادم. یاد ۳ اردیبهشت ۹۳ خوش. من از الانم راضیم. نمیدونم اگه بر میگشتم به اون موقع، چ میکردم. آیا همین کارارو میکردم یا نه. دلتنگ رفیقمم. شاید هرکار میکردم اونو از دست ندمش.