خواب

Categories

پیام داده. میگه به خودت بگو،‌نیاد تو خواب من. میگم گفتمش. گوش نمیده. نامرد صبشم بهم نمیگه دیشب کجا رفته،‌چ کرده. اصن شاید واسه همینه، بعضی صبا اینقد خستم. معوم نیس شبا تو چ خوابایی میره. خنده دار، ناجور، ترسناک، غمگین … . میخنده و میگه: بش بگو میاد … حداقل میخوام بوسش کنم نره عقب…

میگم من نبودم. منو که میشناسی. عقب که نمیرم نمیرم… تازه جلو ترم میام.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.