حی علی

Categories

منم آری کمان سرخ آرش
منم آری خلیلی همچو آتش

لب و دندان او سرخ و سفیدم
پری زادی به دشت لاله گونم

یراح آسمان صاف روشن
به خالی فلفلی گشته مزین

نهان گردیده دو خورشید تاریک
به زیر پلک‌هایی جل باریک

الف، در انتها، آن قد و قامت
به قد قامت بمانم تا قیامت.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.