حوضچه اكنون

Categories

من در كنار حوضم
در پارك
و مي نويسم
از بازي كودكانه ي يك رويا
از شميم تبسم يك آبشار
از مرور لحظات بكر
از جمود شريان راه
و مي نويسم از گلها
كه ساده چيده ميشوند از نگاه
و ترديد بازخورد يك حشره
و خسته ام
مانند يك گل بر زمين چمن
از شمايل تاريك تنديس
از غرش طوفان بي درد
و خواب
همچون غم
در ارابه ي آرزوها سوار
و بر مخمل ثانيه باران

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.