جمــــــــــــــلات کـــــــــــــاربردی برای گرفتن تاکـسی

Categories

…تماس با تاکسی سرویس…

I’d like a taxi, please.

یه تاکسی میخواستم.

I’d like a taxi to the airport, please.

یه تاکسی به فرودگاه میخواهم

Can I get a taxi to the airport? I’m at the Hilton Hotel.

میتونم یه تاکسی به فرودگاه بگیرم، من در هتل هیلتون هستم

How long will I have to wait?

چقدر باید منتظر بمونم؟

How long will it be?

چقدر طول میکشه؟

———————————————————————-

…تاکسی گرفتن در خیابان…

Do you know where I can get a taxi?

کجا میتونم تاکسی بگیریم؟

دستتونو تکون میدید و تاکسی جلوتون می ایسته.

Where to, sir /madam?

کجا آقا / خانم؟

Where are you heading, sir / madam?

مسیرتون کجاست آقا / خانم؟

I’m going to the Hinton Hotel.

میخوام برم هتل هیلتون

Can you take me to the Hilton Hotel, please?

ممکنه منو ببرید هتل هیلتون؟

Hilton Hotel, please

هتل هیلتون ، لطفا

How much would it cost to the Hilton Hotel?

هزینه اش تا هتل هیلتون چقدر میشه؟

How much will it cost? / How much is it going to be?

هزینه اش چقدر میشه؟

Can you give me an estimate?

حدودا هزینه اش چقدر میشه؟

How long do you think it will take to get there?

چقدر طول میکشه تا برسیم اونجا؟

———————————————————————-

Let me off/ drop me off here, please.

لطفا همینجا نگه دارید (پیادم کنید)

How much is the fare, please?

کرایه اش چقدر میشه؟

How much do I owe you?

چقدر بدم؟

How much is it?

چقدر میشه؟

جمــــــــــــــلات کـــــــــــــاربردی برای گرفتن تاکـسی

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده