توصیه های کاربردی مقاله 

Categories

#توصیهکاربردی #مقاله
? حتما در حیطه ی موضوع #پایان
نامه ی خود، یک #مقاله_مروری بنویسید. این کار سه مزیت عمده به همراه دارد:
۱⃣ با منابع و مراجع مرتبط با پایان نامه ی خود به خوبی آشنا شده و یک جا جمع آوری کرده و با مطالعه ی آنها اشراف خوبی به موضوع خواهید داشت. 
۲⃣ هم چنین اگر باهوش باشید به راحتی و با گام هایی که توضیح داده می شود می توانید فصل پیشینه ی تحقیق پایان نامه را هم نگارش کنید.
۳⃣ تجربه ی مقاله نویسی و ارتباط با ژورنال ها را خواهید داشت و این به نفع شماست تا بعد از دفاع پایان نامه به راحتی مقاله ی پژوهشی خود را نگارش و منتشر کنید.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.