تقسیم

Categories

یک سوم آن پنجره، یک پنجم آن تخت

یک هشتم آواز دلِ بلبل بدبخت

تصویر فرو ماندن آیینه به گلدان

احساس زمین خوردن برف لب ایوان

یک سوم بوی خنک سفره‌ی کاشی

احساس نهان در سبدِ خسته نباشی

ده شعله از انبوه امید شب

یک پیچه

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.