تفاوت نتیجه گیری و بحث

Categories

? تفاوت میان قسمت نتایج (Result) و قسمت بحث (Discussion)
مشاهدات و نتایج مشاهدات خود را از تفسیر مشاهدات و نتایج مشاهدات جدا کنید.

نویسنده پایان_نامه و یا مقاله مسئولیت دارد تا به وضوح برای خواننده مشخص کند که کدام جملات مربوط به مشاهدات و نتایج پژوهش است و کدام جملات مربوط به تفسیر و تحلیل نتایج هستند.

در بسیاری از مواقع، تحقق این امر به بهترین نحو ممکن از طریق جداسازی فیزیکی بخش مربوط به نتایج از بخش مربوط به تحلیل نتایج امکانپذیر می باشد. راه جایگزین استفاده از عباراتی از قبیل “به نظر نگارنده …” است.

 

?چگونه میان نتایج و تحلیل آنها تفاوت قائل شویم؟
۱⃣ این دو قسمت را با عنوان بندی مناسب از هم جدا کنید.

۲⃣ تحلیل اطلاعات را در بالای شکل ها و داده ها نیاورید.

۳⃣ از عباراتی از قبیل “نگارنده اینگونه نتیجه گیری میکند که …”

۴⃣ از کوتاه بودن قسمت یافته های پژوهش نگران نشوید.
چرا؟
۱⃣ زیرا این کار، خواندن و درک مطالب مندرج در پایان نامه شما را برای خواننده آسانتر میکند و دیگر تغییر حالات ذهنی برای او پیش نمی آید.

۲⃣ زیرا این کار اطمینان حاصل میکند که کار شما با وجود تغییر در پارادایم ها ماندگار خواهد بود.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.