تحقیقات بنیادی

Categories

? #تحقیقات_بنیادی
یکی از اولین بخشهایی که باید در تهیه پروپوزال خود بدان توجه کنید، تعیین نوع پژوهش است.
براساس هدف تحقیقات علمى را مى‌توان به سه گروه بنیادی، کاربردى و عملی تقسیم کرد.
تحقیقات بنیادی که گاه تحقیقات مبنایى یا پایه‌اى خوانده مى‌شود، در جستجوى کشف حقایق و واقعیت‌ها و شناخت پدیده‌ها و اشیاء بوده، که مرزهاى دانش عمومى بشر را توسعه مى‌دهند و قوانین علمى را کشف نموده، به تبیین ویژگى‌ها و صفات یک واقعیت مى‌پردازند. 
دراین تحقیقات ممکن است نظریه‌اى انشاء شود یا اصول، فرضیه‌ها یا قضایاى نظریه‌اى مورد آزمایش قرار گیرد. 
پاره‌اى از مشخصات تحقیقات پایه‌اى بدین شرح است:
۱. وقت‌گیر بوده و براى کشف مجهول نیاز به زمان طولانى دارد.
۲. هزینه‌بر است و احتیاج به منابع مالى زیاد دارد.
۳. معمولاً به‌وسیلهٔ مراکز علمى و دانشگاهى انجام مى‌شود، زیرا مأموریت اصلى آنها توسعه قلمرو معرفتى بشر است.
? انواع تحقیقات بنیادى
تحقیقات بنیادى براساس روش تحلیل به دو دسته تقسیم مى‌شوند:
۱⃣تحقیقات بنیادى تجربى
در این تحقیقات داده‌ها و اطلاعات اولیه با استفاده از روش‌هاى آزمایش، مشاهده، مصاحبه و … گردآورى مى‌شود و با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌هاى آمارى و معیارهاى پذیرفته شده مورد تجزیه‌وتحلیل قرار مى‌گیرد. البته عقل و فکر محقق در نحوهٔ بکارگیرى روش‌ها و نیز تحلیل نتایج بدست ‌آمده سهم زیادى دارد.
۲⃣تحقیقات بنیادى نظرى
در این تحقیقات اطلاعات و مواد اولیهٔ تحلیل به روش کتابخانه‌اى گردآورى مى‌شود و سپس با روش‌هاى مختلف استدلال مورد تجزیه و تحلیل عقلانى قرار گرفته، نتیجه‌گیرى مى‌شود.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.