به چون شود

Categories

لایق نمی داند مرا کز عشق او پرپر شوم
یا کشته ی چشمان او یا همچو خاکستر شوم
لایق نمی داند قدم بر چشم من نازل کند
از عشق خود سیرم کند، شاید که من بهتر شوم

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.