برعکس

Categories

جای سیگار روی لب هایش

جای رژ روی دسته سیگار

جای یک جای خالی در قلبش

و نفس هاش بر در و دیوار

عطر خیس نگاه بر بدنش

کوری چشم خیس از دیدار

برعکس

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.