برعکس

جای سیگار روی لب هایش

جای رژ روی دسته سیگار

جای یک جای خالی در قلبش

و نفس هاش بر در و دیوار

عطر خیس نگاه بر بدنش

کوری چشم خیس از دیدار

برعکس

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده