بازارش

Categories

توی بازارش، باید از خواسته مشتری، ب نیازش پی برد.
نیاز مث گرسنگیه
خواسته روش بیانشه. ی موقع مشتری ی نیاز داره خواستش ی چیز دیگس. البته بازی با این دوتا اصل، هنر بازارشگره.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.