بابک هارونی

Categories

 

 

هد تکنیکال روز میلاد تو

برایت صدای بهاران به پاست

مث Alt و F4 و Shift و Delete

امور شما در دل ما مطاست

یه سرچی بزن یا Selectی بکن

تمام کالمنای قلبت صفاست

بیا خنده بر قلبم Insert کن

که Test مجدد شنیدم خطاست

به اخمت بدان بابک برعکس تو

کباب است این دل به روی هواست

درون مخت Data Baseی عظیم

ز انواع علمای روز خداست

بیا و برایم Comment ی فرست

که ETL از ذهن تو بهر ماست

خدا را سپاس فراوان کنیم

که بی Customize است و بی ادعاست

نبینی الهی تو هرگز چنین

Error : data warehouse Lost!!

خلاصه دادا بابک هارونی

دل از ایزدت بهترین هاش خواست

بابک هارونی

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.