انتها

ﺷﺮﻭﻉ ﺳﺨﻦ ﺍﺯ ﻟﺐ ﺍﻧﺘﻬﺎ

تپﺶ ﻫﺎﯼ ﺗﺮﺩﯾﺪ ﻭ ﺣﺲ ﻭﺩﺍ

انتها

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده