استاد جلیل شهناز

خداشان بیامرزاد

استاد شهناز استاد مسلم تار بودند گرچه دیگر ساز هارا هم نوازش میکردند اما تخصصشان تار بود.

برای استاد شهناز در نوازندگی تار چهار خصوصیت میشمرند

۱)نوازش

۲)کنده کاری

۳)سرعت تغییر نت

استاد جلیل شهناز

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده