استاد جلیل شهناز

Categories

خداشان بیامرزاد

استاد شهناز استاد مسلم تار بودند گرچه دیگر ساز هارا هم نوازش میکردند اما تخصصشان تار بود.

برای استاد شهناز در نوازندگی تار چهار خصوصیت میشمرند

۱)نوازش

۲)کنده کاری

۳)سرعت تغییر نت

استاد جلیل شهناز

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.