اسباب کشی

سیستم من ، واسه اینکه گردنم درد نگیره گذاشتمش بالا !

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده