ارزش گذاری استارت آپ ها

#ارزشگذاریاستارتاپها
?چگونه استارتآپتان را در گامهای اولیه ارزش گذاری می کنید؟
۱⃣قدم اول: 

?مشخص کنید به چه میزان پول برای رسیدن به رشد معین و دور بعدی جذب سرمایه نیاز دارید. در اینجا شما باید به سرمایه گذارتان نشان دهید که حداقل میزان پولی که شما برای ادامه کار در مثلا شش ماه آینده نیاز دارید را به عنوان میزان سرمایه گذاری او پیشنهاد داده اید.

#ادامه_دارد