ادعا

میگه: با عکسم فرق دارم؟
میگم : خیلی، خیلی
ولی ماشالله هزار ماشالله خیلی خوش عکسیا!